dinsdag 8 december 2015

Het is nu definitief: de A4 kan open

Binnenkort gaat de tunnel open voor verkeer (foto Gert Struijs)


 door Jan SchrijverSCHIEDAM -  Vandaag heeft het college van b&w de openstellingsvergunning voor de A4-tunnel verleend. Dat houdt in dat het nu aan minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu is om te bepalen wanneer de A4 voor het verkeer wordt opengesteld. Uitsluitend de Stichting Batavier, die tijdens de inzagetermijn een zienswijze heeft ingediend, kan tegen de openstellingsvergunning naar een hoger rechtsorgaan stappen te weten de Raad van State. Een dergelijke openstaande rechtsgang heeft echter geen opschortende werking. Daarmee is het definitief dat de A4 door Delfland en Schiedam open kan. "Wat ons betreft morgen, maar dat is nu aan de minister", zei burgemeester Cor Lamers vanmiddag tegen de verzamelde pers. Minister Schultz van Haegen had het vandaag in een brief aan de Tweede Kamer over 'rond de jaarwisseling'.

De gemeenteraad, die vanavond commissievergadering heeft, is zojuist in kennis gesteld van het afgeven van de openstellingsvergunning. De vergunning gaat aldus de burgemeester vandaag nog dan wel uiterlijk morgen de deur uit. Het proces van het behandelen van deze vergunning is voor de gemeente "een grote klus geweest", zei Lamers. Het is nog niet vaak voorgekomen dat een gemeente een dergelijke vergunning heeft moeten afgeven, de eerste of tweede keer zal het zijn, aldus de burgemeester. "We hebben er erg veel energie in gestoken als organisatie; maar dat heeft wel als resultaat dat we nu met stelligheid kunnen zeggen dat de tunnel veilig is. We hebben een boekenkast vol aan documentatiemateriaal. We hebben gebruikgemaakt van een onafhankelijke deskundige, een professor, die namens de minister werd ingezet. We hebben een onafhankelijke rapportage over de scheurtjes en de knik die eerder werden vastgesteld. Daaroverheen nog een deskundige rapportage en een second opinion. Vervolgens is er gemonitord en gemonitord en gemonitord. De problemen hebben zich niet opnieuw voorgedaan. Bovendien worden afspraken gemaakt over de voortzetting van de monitoring. Volgens de inzichten die we nu hebben, is de tunnel constructief veilig." Ofwel, er is al het mogelijke aan gedaan om de verkeersgebruikers met een gerust hart de tunnel door te laten gaan. 

Er zijn nog wat kleine punten die hersteld moeten worden. Daarbij kun je aldus Lamers denken aan een pijltje dat de verkeerde kant op wijst of een verkeerd geplakte stikker. Tijdens de crisis-oefening bleek een automatische slagboom niet te werken; die moest wel eerst worden hersteld en getest.

De discussie over het water dat uit de A4-bak (nog vóór de tunnel, met name op grondgebied van gemeente Midden-Delfland maar ook een klein deel op grond van gemeente Schiedam) gepompt moet worden, daar staat de gemeente Schiedam in principe buiten. Hierover wordt de gemeente Midden-Delfland vandaag door de minister geïnformeerd. De gemeente Schiedam wordt hierover aanstaande donderdag geïnformeerd. Lamers zei nog geen idee te hebben hoe die informatie over het waterprobleem zal luiden. Maar, zo benadrukte hij, strikt gezien zijn openstellingsvergunning en het waterprobleem gescheiden trajecten.


Lees ook onze update van zaterdag 12-12-2015, die met name over het 'waterprobleem' gaat en de mogelijke vertraging die dat alsnog met zich mee kan brengen.


- Hieronder de volledige tekst van het persbericht van de gemeente Schiedam van 8-12-2015-


Ketheltunnel is veilig en mag open

Het college van burgemeester en wethouders van Schiedam verleent de openstellingsvergunning voor de Ketheltunnel. De landtunnel, die onderdeel is van het traject van Rijksweg A4 tussen Delft en Schiedam, kan nu door Rijkswaterstaat in gebruik worden genomen.


De werkzaamheden aan de tunnel bevinden zich in een afrondende fase. De tunnel kan echter pas open als de gemeente een openstellingsvergunning afgeeft. Burgemeester Lamers: “De gemeente Schiedam heeft de aanvraag van Rijkswaterstaat in de afgelopen periode zorgvuldig beoordeeld. Er is hard gewerkt om een tijdig besluit over het verlenen van de vergunning mogelijk te maken. De aanvraag kreeg een positief advies van de Tunnelveiligheidsbeambte, het team Veiligheid en Crisisbeheersing, het team Vergunningen en Handhaving en de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond. Het college heeft op basis van deze adviezen en de uitkomsten van het onderzoek het besluit genomen de openstellingsvergunning voor de Ketheltunnel A4DS te verlenen.”

Restpunten
De eveneens benodigde omgevingsvergunning werd eerder al verleend. De eindcontrole op de in de omgevingsvergunning vermelde eisen is onlangs met positief resultaat doorlopen. Om volledig tegemoet te komen aan de eisen van beide vergunningen moet een aantal punten nog te worden afgehandeld. Deze zijn echter niet van dien aard dat ze een veilige ingebruikname van de Ketheltunnel in de weg staan. Over het afhandelen van de openstaande punten zijn inmiddels afspraken gemaakt met de tunnelbeheerder. Waar nodig zijn extra beheermaatregelen getroffen.

Zienswijze
Tijdens de terinzagelegging heeft de gemeente één zienswijze ontvangen. Deze heeft echter geen betrekking op aspecten die onderdeel zijn van de openstellingsvergunning. Uit de inhoudelijke beoordeling van de naar voren gebrachte zorgen betreffende de constructieve veiligheid is gebleken dat de Ketheltunnel voldoet aan de regelgeving en de eisen uit de verleende omgevingsvergunning.

- Einde persbericht gemeente Schiedam -

Beste lezer, we stellen het zeer op prijs als je onze Facebookpagina Schiedams.nl  een duim geeft! En onze Facebookpagina De Schiedammer krijgt natuurlijk ook heel graag jouw waardering. Dan kun je ons nieuws over Schiedam en Schiedammers goed volgen. Bij voorbaat onze dank. 

Ben je twitteraar? Volg ons dan hier.  

Geen opmerkingen:

Een reactie posten