zaterdag 19 september 2015

Fundamenteel fonds voor eigenaren van oude huizen op houten palen

Scheefstand door verzakking
SCHIEDAM/DEN HAAG -  Een werkgroep, waaraan ook de gemeente Schiedam deelneemt, heeft een voorstel gedaan aan Stef Blok, de minister voor Wonen en Rijksdienst, om te komen tot een landelijk fonds, dat leningen kan verstrekken aan huiseigenaren die herstel dienen te plegen aan de houten paalfundering van hun huis.

Een eigen huis is voor veel mensen een belangrijk onderdeel van hun vermogensvorming. Bovendien kun je door verbouwingen van een eigen huis dit nog beter aan je wensen laten voldoen, zonder dat de investering van je wegvloeit. Een goede opstalverzekering kan je beschermen tegen veel van buiten komend onheil. Toch kan een eigen huis ook de nodige zorgen met zich meebrengen. En niet alle mogelijke malheur voor een bezitter van een eigen woning is te verzekeren of anderszins uit te sluiten. Denk aan de fundering van een huis die door de tand des tijds wordt aangetast. Herstel kan zeer kostbaar zijn. Het kan zo zijn, dat een lening noodzakelijk is, maar banken staan geenszins in de rij voor dergelijke probleemgevallen. Een ander punt is, dat een collectieve aanpak door eigenaren van belendende panden verstandig is. Een belangrijke rol kan weggelegd zijn voor de gemeente om ervoor te zorgen dat huiseigenaren over leningen kunnen beschikken en voor een collectieve aanpak kiezen.
 
Wat is een fundering?
Houten paal fundering
De fundering of het fundament is het deel van een gebouw of constructie dat ervoor zorgt dat het eigen gewicht ervan en de daarop uitgeoefende krachten, zoals nuttige belasting, sneeuw, winddruk, enzovoorts, worden overgedragen aan de draagkrachtige ondergrond. Een paalfundering is één van de vormen van fundering (bron Wikipedia)

Hoe ontstaan problemen?
Door een lage grondwaterstand, door verdroging of grondwateronttrekking, kunnen funderingsproblemen ontstaan. Houten palen rotten weg doordat ze in aanraking komen met zuurstof en verliezen hun draagkracht (paalrot). Funderingen op staal (dat wil zeggen deze staan op de grond, de term staal is hier verwarrend) verzakken. In beide gevallen kan grote schade ontstaan. Ook trillingen (bijvoorbeeld van motoren of generatoren in fabrieken) kunnen grote schade aanrichten als de fundering daar niet op is berekend. Bij twijfel aan de kwaliteit van een fundering kan ervoor gekozen worden funderingsonderzoek te laten plaatsvinden. In Nederland is de ondergrond vaak niet erg draagkrachtig door de aanwezigheid van veen en klei. Daardoor verschilt de fundering van gebouwen in Nederland van die in andere landen met een meer draagkrachtige zand- of rotsondergrond (bron Wikipedia)

Fundering en verzekering?
Voor wat betreft de opstalverzekering: de fundering is niet standaard meeverzekerd in een opstalverzekering. Het is mogelijk dat de verzekeringnemer de vraag krijgt voorgelegd of de fundering al dan niet meeverzekerd moet worden. Bij een totaalschade door bijvoorbeeld brand kan het zijn dat de fundering wordt aangetast. Meeverzekeren zal een hogere premie ten gevolge kunnen hebben. Als het meeverzekerd is op de opstalpolis, geldt die dekking echter voor in de polisvoorwaarden genoemde schadeoorzaken. Daaronder zal niet vallen de schade die geleidelijk ontstaat aan een houten heipaal.


Integrale tekst persbericht gemeente Schiedam, van 18-9-2015:

Belangrijke stap op weg naar landelijk fonds voor funderingsherstel

Huiseigenaren die herstel moeten plegen aan houten paalfunderingen moeten daarvoor straks een speciale lening kunnen aangaan. Een brede werkgroep Funderingsproblematiek, waarin ook Schiedam deelneemt, stelt dit voor aan minister Blok. De minister heeft het voorstel nu voorgelegd aan de Tweede Kamer. De nieuwe aanpak komt in grote lijnen overeen met de manier waarop in Schiedam al wordt gewerkt.

Wethouder Alexander van Steenderen (Wonen) is blij met aangekondigde komst van een landelijk fonds funderingsherstel: “Waar funderingsherstel landelijk nagenoeg is stilgevallen, is in Schiedam de afgelopen jaren juist veel gebeurd op dit gebied. De gemeente Schiedam stelt laagrentende leningen beschikbaar aan huiseigenaren. Op dit moment staat de gemeente Schiedam nog als enige garant als zij uiteindelijk niet in staat zijn de lening volledig terug te betalen. Ik ben blij dat ook de banken nu beseffen dat niets doen geen optie is.”

“Het afgelopen jaar hebben we samen met gemeenten met soortgelijke problemen in de werkgroep Funderingsproblematiek intensief overleg gevoerd met banken, de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen en het Rijk. De bloksgewijze aanpak van funderingsherstel, zoals we die we in Schiedam hebben, vormt de basis waarop het fonds projecten gaat financieren. Het voorstel richt zich daarnaast op het zo veel mogelijk voorkomen van toekomstige vergelijkbare gevallen. Er wordt uitgegaan van een publiek-private invulling van het fonds en een actieve rol van betrokken gemeenten op het gebied van voorlichting, handhaving en regievoering.”

Fonds
Huiseigenaren kunnen een lening krijgen om het herstel van hun fundering te bekostigen. Nu blijkt nog dat huiseigenaren vaak wel aan de slag willen, maar dat niet kunnen omdat zij de benodigde financiering niet rond krijgen, bijvoorbeeld door een te gering inkomen of de te lage waarde van de woning tenzij de gemeente garant staat zoals in Schiedam. Het gevolg is dat herstelprojecten nagenoeg  niet van de grond komen, woningen nog verder in waarde dalen en buurten verarmen.

Werkgroep
In de werkgroep zijn vertegenwoordigd: de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), de gemeenten Dordrecht, Rotterdam, Schiedam en Zaanstad, de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (verantwoordelijk voor Nationale Hypotheek Garantie), het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF).
Het voorstel ligt nu bij de Tweede Kamer. Daarmee is een belangrijke stap gezet om het ook daadwerkelijk te gaan realiseren, maar het duurt nog even voordat alles concreet is uitgewerkt.


Volg ons ook op facebook en twitter en instagram.  

vrijdag 18 september 2015

Treinverkeer op zijn gat door toiletzitter

Politiehond beet agent
SCHIEDAM/ROTTERDAM - Het treinverkeer tussen Schiedam en Rotterdam lag vanmorgen plat, doordat iemand zich in een op CS Rotterdam staande Thalys op het toilet had opgesloten.

Terrorist of 'iemand die in de war is'? Je weet het natuurlijk niet als iemand zich opsluit op het toilet van een trein, in dit geval een snelle trein, een Thalys, die onlangs het tafereel vormde van een aanslag. De hoogst nodige voorzichtigheid wordt dan betracht door de politie, terecht. Het Centraal Station in Rotterdam werd afgezet, perrons 1 tot en met 7 werden vrijgemaakt, hulpdiensten rukten uit, de politiehelikopter cirkelde boven Station Kapsalon. De reizigers uit de Thalys werden geëvacueerd. Arrestatieteam, korpsonderhandelaar en politiehond gingen de trein in. Pogingen om contact te leggen mislukten. Desalniettemin was arrestatieteam met hond succesvol in het aanhouden van de man. "Aanhouding verliep zonder probleem", aldus de politie Rotterdam.

Het lijkt gelukkig met een sisser af te gaan lopen, al is er een gewonde gevallen. Een politiehond beet een agent die daardoor licht gewond raakte. Uit een andere stilstaande trein werd een onwel geworden reiziger met de ambulance afgevoerd. De verdachte toiletzitter uiteindelijk, kon uit het toilet worden gesleept. De daarna hyperventilerende man werd vervolgens met de ambulance afgevoerd, onder politiebegeleiding. "Vooralsnog geen bijzonderheden aangetroffen bij verdachte", zegt de politie, die inmiddels ook de rugtas van verdachte in de trein heeft gevonden. De Explosieven Opruimings Dienst heeft de rugtas in onderzoek. Om een uur vanmiddag meldde de politie dat in de tas uitsluitend persoonlijke spullen waren aangetroffen en dat de maatregelen op Rotterdam CS verder werden afgebouwd.

Wellicht een idee om toiletbezoek terwijl een trein het station nadert en op het station staat onmogelijk te gaan maken, doordat deuren dan vanzelf van slot gaan en niet op slot kunnen. Nu kreeg de man de kans om, naar het verluidt, net voor vertrek de trein in te springen en zich op het toilet te verschansen (later zou bekend worden dat de man de dag ervoor ook al uit de Thalys is verwijderd, toen door de conducteur).
Een andere preventieve oplossing; zo werkt het in Indonesië (Java) op de stations:
Vóór het betreden van het perron dient elke passagier zijn paspoort en zijn vervoersbewijs te laten controleren. Simpel, maar heel doeltreffend. In ieder geval geen enkele zwartrijder op het perron. Vervolgens wordt in de trein elke passagier direct na vertrek gecontroleerd door twee conducteurs die vergezeld worden door twee gewapende politiemannen.


Om twintig over twee vanmiddag heeft de politie het volgende persbericht gepubliceerd:
"Jongeman aangehouden na verdacht gedrag in Thalys"

"Rotterdam - De Thalys, onderweg van Amsterdam naar Parijs, is vanmorgen op Rotterdam Centraal ontruimd, evenals een deel van het station. Dit gebeurde nadat een jongeman, van wie de identiteit nog niet vast staat, zich had opgesloten op het toilet en op geen enkele wijze reageerde op aanspreken door de politie. Een arrestatieteam haalde hem uiteindelijk uit de trein.

Arrestatie
Om ongeveer 07.00 uur rende een onbekende jongeman een stilstaande trein in en sloot zich direct op in het toilet. Dat werd door surveillerende agenten gezien. Ze vertrouwden het niet en waarschuwden collega’s. Omdat de man niet reageerde, werden de trein en perrons 1 t/m 9 uit voorzorg ontruimd. Omdat het ook een korpsonderhandelaar niet lukte om contact te krijgen, werden het AT en een politiehond ingezet. Hen lukte het de verdachte aan te houden.

Na de aanhouding werd de verdachte onwel. Hij werd daarom, onder begeleiding van politieagenten, naar een ziekenhuis gebracht.

Tijdens de inzet rondom de aanhouding van de man, raakte een agent gewond door de beet van een politiehond. Hij is ter plaatse door ambulancemedewerkers behandeld aan zijn verwondingen.

EOD
Na de arrestatie werd de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ingezet. De dienst stelde een onderzoek in de trein in, omdat er een tas van de verdachte was achtergebleven. In de tas bleken alleen persoonlijke bezittingen te zitten. Na het sein ‘veilig’ werden alle afzettingen afgebouwd met uitzondering van perron 3 en 4 i.v.m. de afronding van het onderzoek.

Tijdens de actie is het Centraal Station geruime tijd ontruimd geweest en heeft het treinverkeer hinder ondervonden van het incident. Het onderzoek wordt voortgezet."

Volg ons ook op facebook en twitter en instagram.  

 Update maandagmiddag 21-9-2015 door politie:
"Jongeman Thalys overgedragen aan Vreemdelingendienst

De politie Rotterdam heeft maandag de jongeman die zich vrijdag verschanste in de Thalys en die er door een Arrestatieteam uitgehaald is, overgedragen aan de Vreemdelingendienst. De jongeman is in vreemdelingenbewaring genomen. Hij wordt niet meer verdacht van een strafbaar feit dat langer vasthouden rechtvaardigt, zo heeft de officier van justitie besloten.
Het verhoor van de jongeman kostte tijd. Hij is verward en moest gehoord worden met een tolk. De jongeman had bovendien geen legitimatie op zak en blijkt onder negen verschillende identiteiten bekend te zijn in Europese landen. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het om een Tunesiër die al een paar jaar een zwervend bestaan leidt in West-Europese landen.
Incident
De jongeman rende met rugzak vrijdag vlak voor vertrek van de Thalys uit Rotterdam naar Parijs, de trein binnen. Hij verschanste zich op een wc. Omdat de man niet reageerde op treinmedewerkers en agenten, werd een korpsonderhandelaar gewaarschuwd en een arrestatieteam. Om het zekere voor het onzekere te nemen werd de trein en perron 1 tot en met 9 op het Centraal Station ontruimd. Het Arrestatieteam haalde de jongeman uit de trein. Na de aanhouding kreeg de verdachte last van hyperventilatie. Hij werd daarom, onder begeleiding van politieagenten, naar een ziekenhuis gebracht. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie stelde een onderzoek in, omdat de rugzak van de jongeman was achtergebleven. Zij maakte bij het onderzoek onder andere gebruik van röntgenapparatuur. Dit gaf in eerste instantie geen uitsluitsel over de inhoud van de rugzak. Later bleken daar slechts persoonlijke bezittingen in te zitten."
 

Meerdere ambulances uitgerukt voor botsingen

SCHIEDAM - Donderdagmiddag hebben zich in Schiedam verschillende aanrijdingen voorgedaan, waarbij het nodig was dat de ziekenauto's ter plaatse kwamen.

Rond een uur of twee was het raak op de 's-Gravelandseweg ter hoogte van de Plesmanstraat. Daar botsten twee auto's op elkaar. Er was flinke materiële schade, maar er bleken geen gewonden te zijn gevallen.

Circa twee uur later was het op de Warande opnieuw raak, op de kruising met de BK-Laan. Hier botsten een auto en een snorscooter. Twee ambulances rukten uit, aangezien hier sprake was van twee gewonden. Een daarvan diende met spoed naar het ziekenhuis te worden vervoerd.

Volg ons ook op facebook en twitter en instagram.  

donderdag 17 september 2015

Bestuurder onwel op de A20

SCHIEDAM -  Wijkagent Kees Koopmans maakte om elf uur vanochtend melding van een onwel geworden bestuurder op de A20. De auto was op de vluchtstrook tot stilstand gebracht, door de bestuurder die gelukkig nog wel bij kennis was.


Een rijstrook werd met een rood kruis afgesloten voor verkeer, in afwachting van de ambulance. Inmiddels is de onwel geworden bestuurder met de ambulance voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. Om half twaalf meldde Kees Koopmans dat de A20 weer geheel is vrijgegeven.

Volg ons ook op facebook en twitter en instagram.  

Veelzijdige Martha Fontijn exposeert in Zonnehuis

SCHIEDAM - De exposities volgen elkaar in rap tempo op voor de Schiedamse schilderes Martha Fontijn. Gistermiddag is haar nieuwe expositie feestelijk van start gegaan in Het Zonnehuis aan de Dillenburgsingel in Vlaardingen.

Tot eind augustus waren haar schilderijen in Schiedam te bewonderen bij Frankeland; op basis van deze expositie heeft zij verschillende werken verkocht. Een nieuwe selectie van haar werk is tot en met 26 oktober te zien in de gezellige brasserie en de wandelgangen van zorginstelling Het Zonnehuis. Nog een reden om bij Het Zonnehuis naar haar collectie te kijken, is dat tegelijkertijd ook keramiek tentoon wordt gesteld van José de Bruijne.

Martha Fontijn is een veelzijdig type. Zij is niet alleen creatief, maar ook zeer sportief. Zij is de animator van een hardlopersgroep. Qua sportiviteit kunnen we hier opmerken: zo moeder, zo dochter. Een van haar dochters is Nouchka, Schiedams sportvrouw van het jaar in 2014, die dit jaar al weer drie internationale bokstoernooien op haar naam wist te schrijven en daarmee goed op route ligt voor de deelname aan de Olympische spelen, volgend jaar in Rio. Nouchka zal de tentoonstelling van haar moeder ongetwijfeld 'bezichtigen'; zij is namelijk parttime als fysiotherapeute werkzaam bij Het Zonnehuis.

Kenmerkend in het werk van Martha Fontijn is de veelkleurigheid, veelal in taferelen met mensen, ook met dieren. Je wordt er vrolijk van, en dat is fijn als kunst dat met je kan doen. Maar zij heeft ook werk, waarbij donkerder tinten gebruikt worden, zoals we - om ook die kant van Martha in beeld te brengen - hierboven hebben afgebeeld.
Volg ons ook op facebook en twitter en instagram
Hermandad versus Thunderking; politie legt beslag op nog meer vuurwerk

SCHIEDAM - De politie heeft woensdag nog eens 110 kilogram illegaal vuurwerk in beslag genomen, nadat er dinsdag reeds op 2700 kilo illegaal vuurwerk de sterke hand kon worden gelegd.

De verdachte, een 35-jarige man uit Capelle aan den IJssel, werd dinsdag al aangehouden voor de illegale handel in en het importeren van illegaal vuurwerk. De verdachte was toen samen met een Schiedammer een partij van 1200 kilo illegaal vuurwerk aan het uitladen bij een opslaglocatie in Schiedam. De Schiedammer werd ook aangehouden. Niet alleen in de bestelbus werd vuurwerk gevonden. Op de locatie vonden agenten nog eens 1500 kilo opgeslagen illegaal vuurwerk. Het onderzoek werd woensdag voortgezet. Daarbij werd duidelijk dat de man uit Capelle aan den IJssel op hetzelfde terrein in Schiedam een garagebox had gehuurd. Ook daarin werd illegaal vuurwerk aangetroffen; 110 kilo. Het vuurwerk is afgevoerd en in beslag genomen, zo meldt de politie.

woensdag 16 september 2015

Nieuwe kledingleverancier Klupp. Het eeuwenoude lichtblauwe clubgevoel van Hermes-DVS leeft voort

VOETBAL - Hermes-DVS is overgestapt naar een nieuwe kledingleverancier, van de oude leverancier Masita naar de nieuwe: Klupp. Gisteravond is in de kantine op Harga met de verkoop gestart.

Iedere jeugdspeler is verplicht om het nieuwe Hermes-shirt aan te schaffen. Het kost 17,50 euro. Een bijpassend broekje kost elf euro en de sokken à 8,50 euro maken het helemaal af. Hoe fraai en modern dat er in dit eeuwenoude lichtblauw dan uit kan zien, showt gelegenheidsmodel en selectiespeler Arse Calame.Lezing bij Vrijzinnigen door Leo Blokhuis; reclame via bierviltjes

SCHIEDAM - De organisatie 'Vrijzinnigen Rotterdam & Schiedam' houdt het komende half jaar verschillende culturele bijeenkomsten. Daarop wordt op een bijzondere manier de aandacht gevestigd, namelijk door het komend weekeinde verspreiden van bierviltjes in de horeca en de musea. De eerste bijeenkomst is in de kerk aan de Westvest 90 te Schiedam, waar Leo Blokhuis op dinsdagavond 29 september een lezing geeft over 'Verbinding in Pop'. De lezing begint om kwart over acht en is gratis toegankelijk.Meer informatie over de op het bierviltje aangekondigde bijeenkomsten:

Dinsdag 29 september 2015, 20:15  tot 22:00 uur:
Ver bind in G ... in moderne muziek

Lezing door Leo Blokhuis
Locatie: Westvest 90, Schiedam
Een benefietavond in samenwerking met de Nederlands Gereformeerde
Kerk Schiedam
toegang gratis, collecte voor Stichting Dorcas aan de uitgang.


Tekst persbericht organisatie:
"De bekende muziekkenner Leo Blokhuis geeft een “hoorcollege” over de verbanden tussen kerk en pop (en soul en gospel). Blokhuis heeft een eigen radioprogramma, maar is vooral bekend van zijn optredens bij De Wereld Draait Door en als medepresentator van de Top 2000 a Gogo. Op een speelse manier zal de van oorsprong Schiedammer Blokhuis laten horen en zien hoezeer religie en popmuziek met elkaar verweven zijn. De NG kerk aan de Westvest doet ook van harte mee. Daarnaast vertelt domineeszoon Blokhuis over zijn eigen inspiratiebronnen binnen de muziek. Entree is gratis, maar er is een collecte voor vluchtelingen in Irak (stichting Dorcas). In de pauze is de trailer van de film “A Long Road Ahead” te zien, ter plekke gemaakt door vier betrokken jonge filmmakers.
Organisatie: Vrijzinnigen Rotterdam & Schiedam en NG Kerk".  
Dinsdag 17 november 2015, 20:15,  tot 22:00 uur:
Ver bind in G ... in de kapellen van Matisse en Picasso.
Lezing door Ivo de Jong m.m.v. Andries van Rossem.
Locatie: Westvest 90, Schiedam
         toegang: € 10,00
leden/vrienden: €   5,00

Zondag 17 januari 2016, 12:00 tot 13:00 uur:
You never (jenever) can tell.

Experimentele bijeenkomst in het Jenevermuseum
Locatie: Jenevermuseum, Lange Haven 74 – 76, 3111 CH Schiedam
Een samenwerking van de Vrijzinnigen Rotterdam en Schiedam met het Jenevermuseum en het Project Tweede Zondag.
toegang gratis, collecte aan de uitgang ter bestrijding van de kosten.

Zondag 7 februari 2016, 14:00 tot 15:00 uur:
Music Drawing Performance.

Performance Art en Muziek in het Stedelijk museum door Rinke Nijburg
(beeldend kunstenaar) en Andries van Rossem (componist).
Locatie: Stedelijk Museum Schiedam, Hoogstraat 112, 3111 HL Schiedam
Een samenwerking van de Vrijzinnigen Rotterdam en Schiedam met het
Stedelijk Museum Schiedam.De Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB-Schiedam is een open vereniging die zich bezighoudt met zingeving. De vereniging doet dit door middel van het organiseren van allerlei activiteiten op het gebied van religie en levensbeschouwing, zoals:
- Kerkdiensten en andere vieringen
- Lezingen
- Cursussen
- Gespreksgroepen
- Sociale ontmoetingen.

Startsein voor project van bijna tien miljoen voor herstel kades Lange Haven

SCHIEDAM - In de Korenbeurs hebben burgemeester Cor Lamers en algemeen directeur van Boskalis Pim van der Knaap (rechts op de foto) dinsdagmiddag hun handtekening gezet onder de overeenkomst voor het project dat in ongeveer anderhalf jaar de kademuren van de Lange Haven in goede staat moet terugbrengen. De uitvoering start begin 2016. De kosten van dit project bedragen 9,6 miljoen euro. Op de openbare aanbesteding hadden zich acht aannemers ingeschreven, waarvan Boskalis de voorkeur heeft gekregen.Bij de feestelijke ondertekening van het contract in de Korenbeurs, legde burgemeester Cor Lamers uit waarom hij spreekt van het project 'Lange Haven Plus'. Het gaat er niet alleen om dat de kademuren op kwalitatief juiste manier hersteld worden, maar het gaat er ook om dat de omwonenden er op goede manier bij betrokken worden en dat voor hen de overlast beperkt blijft en dat de bereikbaarheid van het gebied zo goed mogelijk wordt gewaarborgd. Ook dient er verstandig worden omgegaan met de risico's die dergelijke werkzaamheden aan kademuren met zich meebrengen. Het dient op hoogwaardige en duurzame wijze te geschieden en dat binnen een periode van ongeveer anderhalf jaar. "Sommigen vinden dat wellicht nog lang, maar besef dan wel dat we hier werken op eeuwenoud gebied. Je weet nooit wat je daarbij allemaal nog tegenkomt. Het zou mooi zijn als we op de beoogde projecteinddatum van 1 juli 2017 helemaal klaar zijn, zeg maar enkele maanden voor de Brandersfeesten 2017", zei de burgemeester, met de voor de deur staande Brandersfeesten 2015 in zijn achterhoofd. "Het kan natuurlijk best zo zijn dat bepaalde onderdelen van het project al eerder klaar zijn", voegde hij er nog aan toe.

Waar bijna tien miljoen euro voor de gemeente Schiedam een aanzienlijke uitgave te noemen is, behoort het voor Boskalis naar geld gemeten niet tot de grotere projecten, volgens Pim van der Knaap. Het is voor ons wel een heel speciaal contract, aldus de algemeen directeur van het aannemingsbedrijf. "We weten wat de 'gegeven situatie' is en wat als de 'gewenste toekomstige situatie' wordt gezien. Van daaruit was de aanbesteding méér dan een prijsopgave. We hebben meegedacht over de realisatie, niet alleen een technische uitdaging, maar ook nog eens uit te voeren in een druk bewoond gebied. Daarom ook zullen we zoveel mogelijk niet op maar vanaf de kade werken. Het gaat om liefst twaalfhonderd meter aan kade. Er zullen niet minder dan zeventienduizend schroefpalen de grond in gaan."

Peter Kanninga, projectmanager van Boskalis, legde uit dat na de reparatie van de kademuren de gemeente Schiedam honderd jaar vooruit zal kunnen met haar kademuren. Met diamantboren worden er gaten geboord in de muren en op straat. In die gaten komen de zogenoemde metalen schroefpalen. Deze worden dwars met elkaar verbonden. Er ontstaat op die manier een ondergrondse staalconstructie in de vorm van een 'N'. Dat gebeurt zo om de tweeënhalve meter. Voor de stevigheid worden al die 'N's ook in lengterichting met elkaar verbonden. Daarop komen betonnen platen van zo'n 2,5 bij 2 meter. Zo ontstaan ondergrondse tafels met poten van staal en bladen van beton. Zodoende wordt het gewicht beter verdeeld van auto's op de Lange Haven (en bij evenementen op de Lange Haven het gewicht van de toeschouwers, zoals tijdens de dan weer mogelijke Gondelvaart).  Boskalis heeft nog niet eerder kademuren hersteld met de hiervoor beschreven technische aanpak. Wel zal aldus Kanninga gebruikgemaakt worden van onderaannemers die wel ervaring hebben met deze techniek. Deze is eerder toegepast in Alkmaar.

Hoe oud de muren van de Lange Haven precies zijn, is moeilijk te zeggen. Kanninga sprak van 'zo'n honderd jaar'. Jan Hendrik Bouman, projectmanager namens de gemeente Schiedam, gaf aan dat de meeste stukken van de Lange Haven wel ouder zullen zijn. De kades van de Beurssluis, die nu reeds onder handen worden genomen, dateren zelfs al uit de achttiende eeuw. De kades rond de Koemarktbrug vormen het jongere deel. Niet zozeer het verschil in ouderdom, maar het verschil in constructies van de muren, is een complicerende factor in de renovatie. Voor een deel heeft de muur een fundering van houten palen. Een ander deel van de muren staat 'op staal' wat een bouwterm is die wil zeggen dat er geen kunstmatige fundering is aangebracht onder de kademuren. De gekozen aanpak van 'tafel-constructies' is toepasbaar voor de verschillende kademuurfunderingen.

Op 29 september zal een voorlichtingsavond gehouden worden voor de omwonenden.