zaterdag 19 september 2015

Fundamenteel fonds voor eigenaren van oude huizen op houten palen

Scheefstand door verzakking
SCHIEDAM/DEN HAAG -  Een werkgroep, waaraan ook de gemeente Schiedam deelneemt, heeft een voorstel gedaan aan Stef Blok, de minister voor Wonen en Rijksdienst, om te komen tot een landelijk fonds, dat leningen kan verstrekken aan huiseigenaren die herstel dienen te plegen aan de houten paalfundering van hun huis.

Een eigen huis is voor veel mensen een belangrijk onderdeel van hun vermogensvorming. Bovendien kun je door verbouwingen van een eigen huis dit nog beter aan je wensen laten voldoen, zonder dat de investering van je wegvloeit. Een goede opstalverzekering kan je beschermen tegen veel van buiten komend onheil. Toch kan een eigen huis ook de nodige zorgen met zich meebrengen. En niet alle mogelijke malheur voor een bezitter van een eigen woning is te verzekeren of anderszins uit te sluiten. Denk aan de fundering van een huis die door de tand des tijds wordt aangetast. Herstel kan zeer kostbaar zijn. Het kan zo zijn, dat een lening noodzakelijk is, maar banken staan geenszins in de rij voor dergelijke probleemgevallen. Een ander punt is, dat een collectieve aanpak door eigenaren van belendende panden verstandig is. Een belangrijke rol kan weggelegd zijn voor de gemeente om ervoor te zorgen dat huiseigenaren over leningen kunnen beschikken en voor een collectieve aanpak kiezen.
 
Wat is een fundering?
Houten paal fundering
De fundering of het fundament is het deel van een gebouw of constructie dat ervoor zorgt dat het eigen gewicht ervan en de daarop uitgeoefende krachten, zoals nuttige belasting, sneeuw, winddruk, enzovoorts, worden overgedragen aan de draagkrachtige ondergrond. Een paalfundering is één van de vormen van fundering (bron Wikipedia)

Hoe ontstaan problemen?
Door een lage grondwaterstand, door verdroging of grondwateronttrekking, kunnen funderingsproblemen ontstaan. Houten palen rotten weg doordat ze in aanraking komen met zuurstof en verliezen hun draagkracht (paalrot). Funderingen op staal (dat wil zeggen deze staan op de grond, de term staal is hier verwarrend) verzakken. In beide gevallen kan grote schade ontstaan. Ook trillingen (bijvoorbeeld van motoren of generatoren in fabrieken) kunnen grote schade aanrichten als de fundering daar niet op is berekend. Bij twijfel aan de kwaliteit van een fundering kan ervoor gekozen worden funderingsonderzoek te laten plaatsvinden. In Nederland is de ondergrond vaak niet erg draagkrachtig door de aanwezigheid van veen en klei. Daardoor verschilt de fundering van gebouwen in Nederland van die in andere landen met een meer draagkrachtige zand- of rotsondergrond (bron Wikipedia)

Fundering en verzekering?
Voor wat betreft de opstalverzekering: de fundering is niet standaard meeverzekerd in een opstalverzekering. Het is mogelijk dat de verzekeringnemer de vraag krijgt voorgelegd of de fundering al dan niet meeverzekerd moet worden. Bij een totaalschade door bijvoorbeeld brand kan het zijn dat de fundering wordt aangetast. Meeverzekeren zal een hogere premie ten gevolge kunnen hebben. Als het meeverzekerd is op de opstalpolis, geldt die dekking echter voor in de polisvoorwaarden genoemde schadeoorzaken. Daaronder zal niet vallen de schade die geleidelijk ontstaat aan een houten heipaal.


Integrale tekst persbericht gemeente Schiedam, van 18-9-2015:

Belangrijke stap op weg naar landelijk fonds voor funderingsherstel

Huiseigenaren die herstel moeten plegen aan houten paalfunderingen moeten daarvoor straks een speciale lening kunnen aangaan. Een brede werkgroep Funderingsproblematiek, waarin ook Schiedam deelneemt, stelt dit voor aan minister Blok. De minister heeft het voorstel nu voorgelegd aan de Tweede Kamer. De nieuwe aanpak komt in grote lijnen overeen met de manier waarop in Schiedam al wordt gewerkt.

Wethouder Alexander van Steenderen (Wonen) is blij met aangekondigde komst van een landelijk fonds funderingsherstel: “Waar funderingsherstel landelijk nagenoeg is stilgevallen, is in Schiedam de afgelopen jaren juist veel gebeurd op dit gebied. De gemeente Schiedam stelt laagrentende leningen beschikbaar aan huiseigenaren. Op dit moment staat de gemeente Schiedam nog als enige garant als zij uiteindelijk niet in staat zijn de lening volledig terug te betalen. Ik ben blij dat ook de banken nu beseffen dat niets doen geen optie is.”

“Het afgelopen jaar hebben we samen met gemeenten met soortgelijke problemen in de werkgroep Funderingsproblematiek intensief overleg gevoerd met banken, de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen en het Rijk. De bloksgewijze aanpak van funderingsherstel, zoals we die we in Schiedam hebben, vormt de basis waarop het fonds projecten gaat financieren. Het voorstel richt zich daarnaast op het zo veel mogelijk voorkomen van toekomstige vergelijkbare gevallen. Er wordt uitgegaan van een publiek-private invulling van het fonds en een actieve rol van betrokken gemeenten op het gebied van voorlichting, handhaving en regievoering.”

Fonds
Huiseigenaren kunnen een lening krijgen om het herstel van hun fundering te bekostigen. Nu blijkt nog dat huiseigenaren vaak wel aan de slag willen, maar dat niet kunnen omdat zij de benodigde financiering niet rond krijgen, bijvoorbeeld door een te gering inkomen of de te lage waarde van de woning tenzij de gemeente garant staat zoals in Schiedam. Het gevolg is dat herstelprojecten nagenoeg  niet van de grond komen, woningen nog verder in waarde dalen en buurten verarmen.

Werkgroep
In de werkgroep zijn vertegenwoordigd: de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), de gemeenten Dordrecht, Rotterdam, Schiedam en Zaanstad, de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (verantwoordelijk voor Nationale Hypotheek Garantie), het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF).
Het voorstel ligt nu bij de Tweede Kamer. Daarmee is een belangrijke stap gezet om het ook daadwerkelijk te gaan realiseren, maar het duurt nog even voordat alles concreet is uitgewerkt.


Volg ons ook op facebook en twitter en instagram.  

Geen opmerkingen:

Een reactie posten