dinsdag 12 januari 2016

Gemeente wil opvanglocatie voor 30 daklozen, plus 5 huizen voor opvang van ontheemde gezinnen

SCHIEDAM - De gemeente Schiedam zoekt in de stad een opvangfaciliteit om dertig individuele dak/thuislozen op één locatie tijdelijk te kunnen opvangen. Bovendien worden op verschillende locaties in de stad vijf woningen gezocht om ontheemde gezinnen tijdelijk onder te brengen. Wethouder Patricia van Aaken maakte dat vanmiddag bekend in een persconferentie. De wethouder gaf aan er nog geen zich op te hebben waar die locaties in de stad zullen zijn en zei ook geen verwachting te kunnen uitspreken hoe snel deze locaties gevonden en operationeel zullen zijn.

De overheid is de afgelopen jaren bezig geweest met het verplaatsen van zorgtaken van de centrale overheid naar de plaatselijke. De gemeente heeft er daardoor enerzijds nieuwe taken bij gekregen, zoals de opvang van dak- en thuislozen, maar heeft anderzijds te maken met bezuinigingen. Het aantal dak- en thuislozen groeit; er is hier sprake van een in kwantiteit toenemende problematiek, waarbij meerdere factoren - die elkaar kunnen versterken - mee kunnen spelen zoals ontregelde financiën, afname van sociale contacten, verslaving en psychische problemen. Schiedam maakt gebruik van de Dak- en Thuislozenopvang De Elementen in Vlaardingen. Er ontstaan wachtlijsten voor opvang doordat de capaciteit die de gemeente heeft in De Elementen beperkt is en doordat de doorstroom vanuit De Elementen naar andere opvangformats stokt. De gemeente gaat voor deze doorstroom in Schiedam op zoek naar opvangcapaciteit. Gezocht wordt naar een mogelijkheid om voor dertig individuele personen een opvangfaciliteit in te richten. Het heeft hierbij de voorkeur van de gemeente om dat op één locatie te doen. Bovendien wordt voor deze doorstroom gezocht naar vijf woningen om gezinnen te kunnen opvangen; voor deze vijf woningen is het de bedoeling dat deze op verschillende locaties zullen zijn.
 
Het is de bedoeling dat de 30 op te vangen dak/thuislozen en de 5 ontheemde gezinnen tijdelijk van de opvangfaciliteit gebruikmaken en dat zij door begeleiding kunnen terugvloeien naar de normale woonvoorraad in de gemeente; dat zal uiteraard niet altijd lukken.

Genoemde opvang voor 30 individuele dak/thuislozen plus vijf gezinnen, staat los van de opvangmogelijkheden die Woonplus reeds biedt; die heeft een capaciteit van 15 en ook voor wat betreft de mogelijkheden die Woonplus biedt zal naar een uitbreiding worden gezocht.
De vanmiddag in een persbijeenkomst door wethouder Patricia van Aaken aangekondigde zoektocht naar extra opvangcapaciteit voor dak/thuislozen staat los van de eveneens vanmiddag door burgemeester Lamers bekendgemaakte opvang van vluchtelingen. Er is wel samenhang in die zin dat het voor beide doelgroepen de bedoeling is dat zij doorstromen naar de reguliere woningvoorraad, welke voorraad in Schiedam in de lagere huursegmenten zijn beperkingen kent.

Hieronder lees je het persbericht van de gemeente Schiedam over dit onderwerp.

- Persbericht  gemeente Schiedam -

Hulp en opvang voor dak- en thuisloze Schiedammers

De gemeente Schiedam doet een extra inspanning om dak- en thuisloze Schiedammers te helpen weer zo veel als mogelijk op eigen benen te staan. De begeleiding wordt geïntensiveerd en de mogelijkheden van tijdelijk onderdak worden uitgebreid.Op die manier kunnen deze mensen, die we tot de meest kwetsbare Schiedammers rekenen, werken aan een goede basis. Ze hebben vaak te maken met een opeenstapeling van problemen. Doordat hun financiën zijn ontregeld, nemen hun sociale contacten af. En soms speelt ook een verslaving of psychische problematiek een rol. Uiteindelijk kunnen mensen zelfs het dak boven hun hoofd verliezen, met als gevolg veel persoonlijk leed en ook hoge maatschappelijke kosten.

De noodzaak nu een extra inspanning te leveren voor dak- en thuislozen wordt vooral veroorzaakt door versobering van de zorg en de toename van het aantal kwetsbare gezinnen. Dit is maatschappelijk zeer ongewenst en vormt voor de gemeente op termijn ook een veiligheidsprobleem. Bovendien is de druk op de woningmarkt recent sterk toegenomen. Een adequate aanpak op korte termijn van dit probleem voorkomt grote investeringen in de toekomst.

Preventief valt er veel te winnen. De Gemeente Schiedam werkt daarom aan heldere afspraken met alle betrokkenen om huisuitzettingen, ook als er al vonnis is gewezen, zoveel mogelijk te voorkomen, zeker waar het gezinnen met kinderen betreft.

De WijkOndersteuningsTeams, de WOT’s, spelen een belangrijke rol in de preventie en bij het creëren van ‘vangnet’. De ervaring leert namelijk dat er bij grote huurschulden veelal ook problemen spelen op andere leefterreinen; de WOT’s kijken met de brede blik die nodig is voor goede individuele oplossingen.

Daarnaast vergroot de gemeente de mogelijkheden om mensen in nood onderdak en hulp te bieden. Pas als je een dak boven je hoofd hebt, kun je je aandacht richten op andere zaken. De gemeente stelt middelen beschikbaar om op kleinschalige wijze mensen tijdelijk onderdak inclusief professionele begeleiding te bieden.

- Einde persbericht gemeente Schiedam -   We stellen het zeer op prijs als je onze Facebookpagina Schiedams.nl  een duim geeft! En onze Facebookpagina De Schiedammer krijgt natuurlijk ook heel graag jouw waardering. Dan kun je ons nieuws over Schiedam en Schiedammers goed volgen. Bij voorbaat onze dank. 

Ben je twitteraar? Volg ons dan hier.
 

1 opmerking:

  1. Zijn er al vacatures ben zelf ervaringsdeskundigde via pameijer opleiding gedaan reaactie via adz.37@live.nl

    BeantwoordenVerwijderen