zondag 10 januari 2016

Volledige tekst nieuwjaarsrede Cor Lamers

Volle bak in foyer Theater aan de Schie

SCHIEDAM - De hoofdpunten van de speech van burgemeester Lamers, zoals zaterdagmiddag 9 januari iets voor vijf uur door hem uitgesproken, kon je hier al 'semi-live' lezen. De volledige tekst van de nieuwjaarsbijeenkomst van de burgemeester van Schiedam, gistermiddag voor zo'n 500 bezoekers in de foyer van het Theater aan de Schie uitgesproken, willen we je niet onthouden. Je leest de integrale tekst hieronder."Dames en heren, jongens en meisjes,
Namens het gemeentebestuur van Schiedam wens ik u en de uwen een gelukkig en gezond 2016 toe.
Ik hoop dat 2016 een mooi jaar voor u en de stad wordt.
Welkom op de nieuwjaarsreceptie die vandaag, zoals u kunt zien en horen, in het teken staat van de aftrap van ons themajaar: ‘Schiedammers maken…’.
Dat welkom richt ik aan de mensen die hier vandaag in de foyer van het Theater aan de Schie aanwezig zijn, maar ook aan de kijkers van LookTV en POP-UP TV.

‘Schiedammers maken…’:
Een toepasselijk thema dat niet voor niets is gekozen, want:  Samen maken wij deze stad!
Het begint zo langzamerhand wat ouderwets te worden als we het hebben over de bepalende rol van de gemeente. Natuurlijk, de gemeente heeft wettelijk taken en onze bestuurlijke en ambtelijke rol blijft bestaan. Die gemeentelijke en bestuurlijke taken en verantwoordelijkheden blijven wij gewoon uitvoeren, daar mag u op rekenen. Maar het succes van de stad is het succes van ons allemaal. Natuurlijk, de gemeente schept soms voorwaarden en mogelijkheden, maar steeds vaker blijkt dat die mogelijkheden direct worden opgepakt door onze inwoners en bedrijven. Of beter nog, dat zij zelf het initiatief nemen en dan is het de gemeente die volgt en faciliteert. In goede samenwerking.
Ik ben blij met die ontwikkeling en op die weg gaan we in 2016 zeker door.

Dat blijkt voor leuke en minder leuke activiteiten. Dat gezegd hebbende, blik ik graag nog even kort terug op de afgelopen jaarwisseling waar ook van intensieve samenwerking sprake was.
Onze hulpverleningsdiensten, de politie, de brandweer en de ambulancedienst, hebben samen met Irado, onze eigen Licht Blauwe Brigade en de andere gemeentelijke diensten goed samengewerkt en daarmee bijgedragen aan een veilige jaarwisseling. In Schiedam is samenwerking echt de sleutel voor succes.

Ook Ida van Pelt (78) liet zich 't pilsje smaken
De jaarwisseling zelf is in Schiedam over het algemeen rustig verlopen en is daarmee voor veel mensen leuk en prettig geweest. Helaas moet ik wel constateren dat er wederom opvallend veel zwaar en waarschijnlijk illegaal vuurwerk is afgestoken. Gelukkig hebben zich in onze stad geen ernstige ongelukken met vuurwerk voorgedaan. Ik ben om meerdere redenen bezorgd over deze ontwikkeling. Allereerst levert het overlast en hinder voor de omwonenden op. Daarnaast wordt onze woonomgeving ernstig beschadigd. En erger nog, ook de afstekers of omstanders zelf lopen grote risico’s. Zwaar en illegaal vuurwerk is vaak onbetrouwbaar en voldoet niet aan de regels. Ik vind het onbegrijpelijk dat een aantal van onze inwoners dit riskeert.
De intensieve samenwerking van brandweer, politie, Irado en gemeente was ook dit jaar weer succesvol. Zowel in de aanloop naar de jaarwisseling als ’s avonds en ’s nachts kon veel onheil en schade worden voorkomen doordat brandbare materialen vroegtijdig werden opgespoord en afgevoerd en risicovolle situaties vroeg werden aangepakt. Maar er waren toch nog schades en elke schade is er één te veel. Het schadebedrag wordt op dit moment nog geïnventariseerd. Het aantal vuurwerkvrije zones is dit jaar uitgebreid. Uit de evaluatie die wij nog gaan houden, zal moeten blijken of dit effectief is geweest. Daarover ga ik zeker het gesprek met de gemeenteraad aan. Ik noem graag ook de medewerking van veel actieve wijkbewoners, die tussen Kerst en Nieuwjaar de ogen en oren van de wijk vormden. Hun inzet heeft samen met die van de diensten, bijgedragen aan een voor Schiedamse begrippen relatief veilige jaarwisseling. Samen maken wij de stad, ook op het gebied van veiligheid.

Dames en heren,
Wij willen anders met de stad omgaan. Interactief. Een voorbeeld daarvan is hoe wij omgaan met onze dienstverlening. Flexibiliteit en snel kunnen handelen is iets wat vrijwel iedereen tegenwoordig wil. Ook dit moeten wij in Schiedam mogelijk maken. De afgelopen jaren zijn er stappen gezet om daarin onze dienstverlening te verbeteren. Als gemeente Schiedam willen wij niet alleen zeggen dat wij een goede dienstverlening hebben. We willen vooral graag dat onze inwoners, instellingen, organisaties en ondernemers dat gewoon merken. Al jaren werken wij aan de verbetering van die
Ook zangeres Kizzy en BSér Chris Coppens waren er
dienstverlening en in de loop van de tijd zijn al veel stappen gezet om het de Schiedammer zo makkelijk mogelijk te maken als hij of zij een dienst van de gemeente nodig heeft. Vorig jaar is het eerste gedeelte van het zogenoemde programma Dienstverlening afgerond en in de komende jaren gaan wij verder slagen maken om die verbeteringen voort te zetten. Daarvoor werken wij aan een transparante, toegankelijke en betrouwbare overheid die excellente dienstverlening biedt. Om dat te bereiken moeten wíj meebewegen met de samenleving en de continue veranderingen (en dus ook veranderingen van wensen). Wij moeten weten wat er speelt en bereikbaar zijn.
Wij zijn daar nog niet, maar we zijn goed op weg. Wij blijven de ontwikkelingen volgen en doorzetten. Met input van de inwoners, de ondernemers, instellingen en organisaties. Want samen kunnen wij elkaar volledig tot dienst zijn. Samen maken wij de dienstverlening.

Dames en heren,
Ik heb vorig jaar in mijn nieuwjaarstoespraak gesproken over de decentralisaties die toen van start gingen: de jeugdzorg, de nieuwe Wmo en de participatiewet. Tijdens de nieuwjaarsreceptie werd ook de aftrap gegeven van de Wijk Ondersteunings Teams, de WOT’s.
2015 was dus een jaar vol uitdagingen. Wij zijn nu een jaar verder en we mogen zeker stellen dat deze grote operaties goed zijn geland in onze stad. Het nieuwe participatiebedrijf Stroomopwaarts is in het voorjaar gestart en staat er gewoon: de uitkeringen worden op tijd betaald, onze cliënten staan niet voor gesloten deuren, ze worden goed bediend en het werk van de BGS wordt goed voortgezet.
Maar, wat nog veel belangrijker is: de Wijk Ondersteunings Teams, de WOT’s, zijn ons belangrijkste instrument om die decentralisaties in Schiedam een succes te maken. Wij zien dat wijkbewoners hun WOT steeds beter weten te vinden. Het betekent dat Schiedammers erop vertrouwen dat ze met hun vragen en zorgen terecht kunnen bij het WOT. De belangstelling en de aanloop naar de WOT’s laat ook zien dat de behoefte aan advies, zorg en ondersteuning groot is.
Onze WOT’s raken ingewerkt en krijgen steeds beter zicht op de situatie in hun wijk. Het lukt hen steeds beter om de samenwerking te versterken met andere professionals in de wijk, zoals huisartsen en wijkverpleegkundigen. Daarnaast stimuleren de WOT’s dat wijkbewoners meer naar elkaar omzien: Schiedammer zijn we immers samen.
Het gaat er natuurlijk vooral om dat wij sociale problematiek, van welke vorm en omvang dan ook, tijdig signaleren en samen met onze maatschappelijke partners actie ondernemen. En dat gaat steeds beter. Maar dat betekent ook dat wij meer zicht krijgen op wat er in de wijken speelt en dat helaas ook ingrepen noodzakelijk zijn.


Maar wij gaan nu een andere fase in. In het sociaal domein komen we nu in de fase van transformatie. Dit jaar komt het erop aan; dit jaar gaan we het sociaal gezicht van Schiedam echt bepalen. Wij kunnen nu laten zien dat we als gemeente met onze WOT’s, in staat zijn om maatwerkoplossingen voor onze inwoners te bedenken. Innovatief, dichtbij en vooral: passend bij ieders persoonlijke situatie.

2015 was naast het jaar van de decentralisaties ook het jaar waarin het vluchtelingenvraagstuk nadrukkelijk onze aandacht vroeg: zowel in Europa, in Nederland, maar ook in Schiedam.
Hoewel er aanvankelijk nog geen concreet verzoek van het COA lag voor opvang in onze stad, hebben wij toch het initiatief genomen om met de partners in Schiedam in gesprek te gaan. Met de raadsleden, met de bewonersorganisaties en met de maatschappelijke partijen hebben wij al gesproken over wat we wel en wat we niet in Schiedam kunnen.
Humaan, kleinschalige opvang, geen verdringing op onze al zo belaste woningmarkt, en maximale inzet op integratie vanaf de eerste dag: dat zijn de ingrediënten van de Schiedamse aanpak die wij hebben voorbereid.

Inmiddels ligt er een concreet verzoek van het COA aan onze Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.
Schiedam zal daarin zijn verantwoordelijkheid nemen en een bijdrage leveren die past bij wat Schiedam kan leveren. In januari, deze maand dus, zullen wij een concreet plan presenteren. Daarover gaan we in goed gesprek met de betrokken bewoners en natuurlijk heeft de gemeenteraad hier het laatste woord over. Wij kiezen niet voor standaardoplossingen, we gaan dit ‘op zijn Schiedams’ doen, met lokaal maatwerk, dichtbij de mensen om wie het gaat.

Vorig jaar ook, zijn samen veel kansen gegrepen in Schiedam. Mooi om te zien is dat het in grote en kleine dingen zit. Zaken die vaak zelf door inwoners of bedrijven worden opgepakt. Leuke nieuwe horeca die wordt geopend, grote en kleinschalige evenementen en activiteiten die worden georganiseerd, maar ook bedrijven die zich in Schiedam huisvesten of hier uitbreiden.
Aan het eind van het vorige jaar bezocht ik GustoMSC, en dat is een goed voorbeeld op dit gebied. Een Schiedams bedrijf dat er voor koos het historische erfgoed in ere te houden en zich vestigde in de voormalige timmerfabriek van Wilton-Fijenoord op Vijfsluizen, die geheel vernieuwd is.
 Daarmee wordt ook aangetoond wat voor stad Schiedam is. Wij maken van de kracht van het verleden gebruik om onze toekomst te vormen. De klasse die oude panden met zich meebrengen kan daar goed voor worden ingezet. De oude functie past vaak niet meer bij deze tijd, maar door er een moderne invulling aan te geven kan er weer jarenlang gebruik van worden gemaakt en in dit geval: met een geweldige uitstraling. Zoiets moet je willen en durven en gelukkig durven wij dat in Schiedam vaak. Die combinaties van oud en nieuw kenmerken onze stad.
In dit geval is het overigens wel heel bijzonder dat een bedrijf dat historie heeft gemaakt op het voormalige Gusto-terrein, zich nu gevestigd heeft op het terrein van zijn voormalige concurrent Wilton-Fijenoord. Geen enkel probleem: het is een kans, een uitdaging en die wordt met respect voor dat verleden en voor het cultureel erfgoed met beide handen aangepakt! Ik ben er trots op dat GustoMSC zich op deze locatie heeft gevestigd.

Voorwaarden scheppen doen wij als gemeente: bij Vijfsluizen wordt bijvoorbeeld de infrastructuur dit jaar aangepakt, de plannen zijn klaar, de besluiten zijn genomen. Maar de invulling moet van bedrijven en inwoners komen. Ook in de Spaanse Polder/'s-Gravelandseweg  zijn goede, moderne bedrijventerreinen aangelegd. De ontwikkelingen zijn nog altijd bezig. Ook hier zorgt de gemeente voor de randvoorwaarden: revitalisering door aanpak van de openbare ruimte en door extra inzet op een veilig werkgebied.
En wat horen wij: bedrijven komen juist door die uitstraling naar Schiedam toe of kiezen ervoor in onze stad te blijven. Zo wil ik de nieuwe vestiging van BYD noemen, een grote Chinese bouwer van bussen, taxi’s en andere logistieke voertuigen. Sterk in de innovatie en vooral in de toepassing van duurzame technieken zoals volledig elektrische voertuigen. Zo levert het bedrijf de nieuwe elektrische bussen voor Schiphol en voor de stad London. BYD heeft zijn Europees hoofdkantoor in Schiedam gevestigd vanwege onze ligging en vanwege onze faciliteiten. 

Ik wil graag ook nog noemen dat de A4 eind vorig jaar open ging. Deze nieuwe rijksweg geeft Schiedam een betere verkeersontsluiting die niet alleen belangrijk is voor onze inwoners, maar ook kansen biedt voor ons bedrijfsleven.
En: de A4 zorgt ook voor vernieuwing in de stad. De bouw van de Ketheltunnel biedt kansen voor onze grote project ‘Schiedam in Beweging’.

2016 wordt het jaar van het Sportpark A4!

Het tunneldak krijgt steeds meer vorm en het sportpark A4 wordt na de zomer daadwerkelijk in gebruik genomen. De sportverenigingen die er gaan sporten, lopen zich al warm en staan er klaar voor:
-          voetbalvereniging Kethel/Spaland;
-          handbalvereniging Ventura;
-          de trainingsfaciliteit voor de Honk- en Softbalvereniging Schiedam en voor de cricketverenigingen Excelsior ’20 en Hermes DVS;
-          en niet te vergeten de Ballet- en Dansstudio Schiedam.

Bovendien start als gevolg van deze verhuizing op Harga de nieuwe Hockey Combinatie Schiedam; dankzij de fusie van Asvion en Spirit nu een van de grootste hockeyverenigingen in de regio.

Hier worden in 2016 grote slagen gemaakt en gelukkig gaat dat in goede samenwerking met de sportverenigingen. De kansen zijn er en dat gaan wij terugzien in de stad, bijvoorbeeld met de ontwikkeling van de nieuwe woningbouwplannen op Harga en in Kethel, maar ook bij de 2e fase van ‘Schiedam in Beweging” waar wij nu samen met de verenigingen volop mee bezig zijn.

Dames en heren, jongens en meisjes, tot slot.
Schiedammers maken…  Vult u het maar in. Sterker nog, wij vragen aan u om dat zeker in 2016 te gaan doen.
Het themajaar, gedragen door onze nieuwe toeristisch beeldmerk, krijgt nu al steeds meer vorm. De invulling ervan is zoals elk jaar afhankelijk van instellingen en inwoners, maar Schiedammers maken… ja, dat is meer dan een evenementenjaar.
Het zegt iets over wat wij als stad zijn. Eigenlijk is het er gewoon al.
Als je in de stad rondkijkt en ziet wat voor creativiteit, initiatieven en ontwikkeling er worden ontplooid en plaatsvinden, kan je daar alleen maar met trots naar kijken.
Schiedammers maken Schiedam. Mensen maken Schiedam.
U ziet hier in deze foyer om ons heen een aantal foto’s. Niet zozeer van onze prachtige monumenten, maar van de mensen die in Schiedam wonen of werken. Waarmee wij onze stad delen en die werken aan de toekomst. Schiedammers maken…  en dat blijven wij samen hopelijk nog lang doen.

Hierbij verklaar ik het themajaar dan ook voor geopend en gaan wij kijken naar een kunstenaar die letterlijk iets voor ons gaat ‘maken’.
Want Schiedam is een stad die het waard is, een stad om trots op te zijn. Ook in 2016.
Ik dank u voor uw aandacht en wens u een uitdagend 2016 toe!"

Luuk Verzijden van Rookbaard was één van de makers die hun waar toonden

(zie meer Schiedamse makers in ons eerdere artikel over de nieuwjaars bijeenkomst)


Heb je iets gehad aan dit artikel? Laat het ons weten op Facebook. We stellen het zeer op prijs als je onze Facebookpagina Schiedams.nl  een duim geeft! En onze Facebookpagina De Schiedammer krijgt natuurlijk ook heel graag jouw waardering. Dan kun je ons nieuws over Schiedam en Schiedammers goed volgen. Bij voorbaat onze dank. 

Ben je twitteraar? Volg ons dan hier.Geen opmerkingen:

Een reactie posten