donderdag 21 januari 2016

Schiedam blijft zoeken naar locaties vluchtelingenopvang

SCHIEDAM - In de commissievergadering van de gemeenteraad is vanavond de opvang van vluchtelingen in een voormalig schoolgebouw in de Willem Passtoorsstraat in de wijk Nieuwland uitvoerig behandeld. Een zestal direct omwonenden heeft gebruikgemaakt van het spreekrecht. Aan allen was te merken hoe het onderwerp hen emotioneert. De insteek van alle insprekers was gelijkgericht: het noemen van de nadelen van het in het desbetreffende gebouw opvangen van een vijftigtal vluchtelingen.

Niettegenstaande de begrijpelijke emoties, waren de insprekers en de ongeveer twintig op de publieke tribune aanwezige toehoorders bijzonder correct in hun handelwijze en gespreksvoering, waarvoor zij alle lof kregen van verschillende raadsleden.

Omgekeerd was er lof vanaf de tribune - applaus - voor de opmerking van Leefbaar-raadslid Arie Villerius die zich expliciet uitsprak de gekozen locatie niet wenselijk te vinden, te dicht bij het centrum bijvoorbeeld. Inspreker Haag gaf aan, dat locatie Passtoorsstraat als een konijn uit een hoge hoed is gekomen, ofwel dat deze volgens hem niet op de shortlist stond. Haag wil graag weten van de burgemeester welke locaties wel op de shortlist stonden; hij beroept zich daartoe op de Wet openbaarheid van bestuur. Dat de gekozen locatie niet op de shortlist stond, werd buiten de vergadering ook door diverse raadsleden beaamd. In binnenskamers vooroverleg met de raadsleden over mogelijke locaties was er bovendien over gesproken dat bepaalde wijken, gezien de reeds bestaande sociale problemen in de wijken, ontzien zouden gaan worden. Het is een publiek geheim dat dat de wijken waren die met een O en met een N beginnen, meer willen we er niet over zeggen, aldus enkele raadsleden na afloop in de wandelgangen.

De waardevermindering van de koophuizen in de buurt zal voor de kortere termijn (en afhankelijk van wat er na de termijn van drie jaar vluchtelingen opvang met de herontwikkeling van de school gebeurt, mogelijk voor de langere termijn) substantieel kunnen zijn, zei een van de insprekers te vrezen (en wordt mijn WOZ-waarde dan ook verlaagd?) en was ook de - op navraag bij enkele makelaars gestoelde - buiten de vergadering geventileerde mening van raadslid René Janssen. Burgemeester Lamers gaf nog aan dat de zoektocht naar mogelijke locaties weinig goede opties heeft opgeleverd en dat de eigenaar van de voormalige school aan de Willem Passtoorsstraat zelf had aangeklopt met het verhuuraanbod van het gebouw voor dit doel.

De zoektocht naar geschikte locaties gaat overigens verder, aldus Lamers, niet omdat B&W nu twijfelt aan de voorgestelde locatie, maar omdat er op termijn wellicht nog een locatie voor opvang nodig zal zijn. "Dat sluiten we niet uit."  Daarbij zou het aldus Lamers - ten faveure van integratie - het meest ideaal zijn als er mogelijkheden zijn, waarbij een groep van op te vangen vluchtelingen kan wonen in een gebouw samen met reeds gevestigde Schiedammers.

De raadsleden kunnen nog schriftelijke vragen indienen bij B&W over de vluchtelingenopvang. Het debat zal dan komende dinsdag plaatsvinden in de raadsvergadering. Ook dan zal er de mogelijkheid zijn voor de omwonenden om de raadsleden toe te spreken.


We stellen het zeer op prijs als je onze Facebookpagina Schiedams.nl  een duim geeft! En onze Facebookpagina De Schiedammer krijgt natuurlijk ook heel graag jouw waardering. Dan kun je ons nieuws over Schiedam en Schiedammers goed volgen. Bij voorbaat onze dank. 

Ben je twitteraar? Volg ons dan hier.
   

Geen opmerkingen:

Een reactie posten