maandag 18 januari 2016

SP is bang dat Decathlon overige detailhandel verdringt; gemeente heeft die angst niet

Try & buy concept voorkomt branche-vervaging
SCHIEDAM - De gemeente Schiedam wil op Harga-Noord grootschalige detailhandel, met name een vestiging van sportgigant Decathlon. De provincie is echter tegen, maar de minister vóór. De SP heeft vragen gesteld aan het college van B&W over de detailhandel op Harga-Noord, want deze fractie heeft angst voor verdringing van de bestaande Schiedamse detailhandel.
Zoals gezegd heeft de provincie Zuid-Holland afwijzend gereageerd op de mogelijkheid van een Schiedamse Decathlon-megavestiging aan de rand van de stad, maar de minister heeft vervolgens laten blijken hier anders over te denken. Om de plannen voor de vestiging van Decathlon in gang te zetten, gaat de gemeente nu aan de raad voorstellen het bestemmingsplan te wijzigen. De vraag van de SP-fractie luidt: "Er is sprake van minimaal 5000 m2 voor (sport)detailhandel. Deelt het college de zorg van de SP dat er verdringing kan zijn voor de overige detailhandel in Schiedam. Zeker gezien de branchevervaging die de laatste jaren bij de detailhandel heeft ingezet. Hoe denkt het college dit te voorkomen? Hoe groot is kans dat de provincie alsnog aan het langste eind trekt? En wat is dan het alternatief?"

Het antwoord van het college: "Wij delen uw zorg niet dat het toelaten van grootschalige detailhandel
in sportartikelen op Sportplaza Harga leidt tot verdringing van overige detailhandel in Schiedam. Bij de voorbereiding van het bestemmingsplan zijn de effecten van de komst van deze detailhandel op de winkelcentra in de omgeving onderzocht. Conclusie van dit onderzoek is dat in de regio marktruimte is voor dergelijke detailhandel en dat vestiging van dergelijke detailhandel er niet toe leidt dat het functioneren van de bestaande centra in het gedrang komt. Dit neemt niet weg dat er voor een individuele winkelier wel sprake kan zijn van verdringing. Dit betreft echter de marktwerking die ook los van de ontwikkeling van Sportplaza Harga kan optreden. Tegenovergesteld blijkt uit vergelijkbare situaties dat de komst van dergelijke grootschalige detailhandel in sportartikelen juist weer ruimte biedt voor sportspeciaalzaken. Ook moet hierbij de behoefte van de consument genoemd worden.  
De wijze waarop de regels van het bestemmingsplan zijn ingestoken, waarbij uitsluitend grootschalige detailhandel in sportartikelen is toegelaten mits wordt voldaan aan een minimale vloeroppervlakte en voorzieningen voor try & buy aanwezig zijn, maakt enerzijds dat branchevervaging wordt voorkomen, maar voorkomt anderzijds ook dat zich op Sportplaza Harga een winkel vestigt die zou kunnen worden ingepast in de bestaande winkelcentra."

"De kans dat de provincie aan het langste eind trekt achten wij klein. Reden hiervoor is dat het provinciale standpunt inzake detailhandel ernstig onder druk staat. Enerzijds is de provinciale verordening inzake detailhandel op dit onderdeel door de Kroon geschorst, omdat de Kroon voorshands meent dat het provinciaal beleid in strijd is met het nationaal en Europees recht. Deze twijfel wordt gedeeld door de hoogste bestuursrechter, de Raad van State, aangezien deze op vergelijkbare gronden vragen heeft gesteld aan het Europees Hof van Justitie. Dit alles maakt dat wij van mening zijn dat het bestemmingsplan aan alle wettelijke kwalificaties voldoet en dat het bestemmingsplan daarmee ook een kritische rechterlijke toetsing zal doorstaan. Om dit te onderbouwen is een aanvullend onderzoek naar de ruimtelijke effecten van sportdetailhandel op deze locatie toegevoegd aan het bestemmingsplan (Bijlage 1 - Ruimtelijke effecten grootschalige detailhandel in sport). Dit rapport toont aan dat het bestemmingsplan voldoet aan de provinciale verordening zoals die is komen te luiden na de schorsing door de Kroon. Zie hierover ook brief van het college d.d. 16 december 2015. Het bestemmingsplan biedt naast grootschalige detailhandel in sportartikelen ook ruimte aan diverse andere functies (door de provincie toegelaten vormen van detailhandel, horeca, hotel, (para)medische voorzieningen, persoonlijke en zakelijke dienstverlening en een sportschool). Het gebied kan, indien de bepaling inzake grootschalige detailhandel onverhoopt de eindstreep niet haalt, hiermee worden ingevuld."We stellen het zeer op prijs als je onze Facebookpagina Schiedams.nl  een duim geeft! En onze Facebookpagina De Schiedammer krijgt natuurlijk ook heel graag jouw waardering. Dan kun je ons nieuws over Schiedam en Schiedammers goed volgen. Bij voorbaat onze dank. 

Ben je twitteraar? Volg ons dan hier.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten