dinsdag 15 december 2015

Hoogheemraadschap geeft groen licht voor A4-water-bak tussen Delft en Schiedam

Tunnel én bak kunnen nu mét vergunning openDeze borden zien de automobilisten voor zij vanuit de bak de tunnel ingaandoor Jan SchrijverSCHIEDAM/DELFT - Het Hoogheemraadschap Delfland heeft om 12.00 uur hedenmiddag bekendgemaakt dat er een (gewijzigde) vergunning wordt afgegeven aan Rijkswaterstaat waarmee het benodigde wegpompen van het water - er moet dagelijks ongeveer driemaal zoveel water weggepompt worden als de 400.000 liter die in eerste instantie waren ingeschat - wordt toegestaan. Daarmee wordt er groen licht gegeven aan de minister om de A4 Delft -  Schiedam open te stellen voor verkeer. Er dienen aanvullende technische maatregelen genomen te worden: het grondwater dient in de grond teruggepompt te worden, zogenoemde retourbemaling. Indien de retourbemaling de effecten van de grondwateronttrekking onvoldoende reduceert (de veengrond in de omgeving van de weg mag niet verdrogen en daarmee extra inklinken c.q. verzakken), dient Rijkswaterstaat aanvullende extra maatregelen te nemen. Een en ander zal worden gemonitord.

In ons artikel van zaterdag jl. gaven wij, in gesprek met Bataviers John Witjes, al aan dat het terugpompen van het water dé gewenste technische oplossing zou zijn. Wij voorspelden reeds dat: Gezien de economische belangen er een of andere pragmatische oplossing gevonden zou worden, waarmee de snelweg voor het verkeer open kan en - terwijl de 'winkel' open is - de voor onze waterhuishouding nodige 'verbouwing' doorgaat.

Lees ook het artikel over de afgelopen dinsdag afgegeven openstellingsvergunning van de Ketheltunnel door de gemeente Schiedam.


- Bericht van Hoogheemraadschap Delfland, 15-12-15, 12.00 uur -

Het Hoogheemraadschap van Delfland verleende vandaag de gewijzigde vergunning aan Rijkswaterstaat (RWS). Onder voorwaarden kan meer grondwater uit de verdiepte delen van de A4 tussen Delft en Schiedam worden weggepompt. Om dit besluit zorgvuldig te nemen is er op verzoek van Delfland aanvullend onderzoek gedaan door RWS. Het onderzoek wijst uit dat de extra grondwateronttrekking verantwoord is, mits er aanvullend technische maatregelen genomen worden. Dit gebeurt door toepassing van retourbemaling.

Dit betekent dat grondwater teruggepompt wordt in de grond. Hiermee wordt nagenoeg geheel voorkomen dat de grondwaterstand in de omgeving van de A4 daalt. En dat betekent dat de veengrond niet verdroogt en niet extra inklinkt. In het aanvullende onderzoek heeft RWS onderbouwd dat dit met het toepassen van de retourbemaling kan worden bereikt.

Extra voorschrift
Delfland vindt het belangrijk dat de RWS-onderzoeken goed en zorgvuldig uitgevoerd zijn. Dit betekende dat er meer tijd nodig was voordat er een besluit kon worden genomen. Wij zijn van mening dat de huidige rapporten en de voorgestelde maatregelen aannemelijk maken dat het watersysteem en de bij het grondwater betrokken belangen, voldoende zijn beschermd. Hierop wordt ook gemonitord. Wij hebben dan ook een extra voorschrift opgenomen in het definitieve wijzigingsbesluit. Als de retourbemaling de effecten onvoldoende reduceert moet RWS aanvullend andere maatregelen nemen.

Verdere procedure
Het definitieve wijzigingsbesluit is op 15 december 2015 vastgesteld door het college van Delfland. Conform de Tracéwet wordt het definitieve wijzigingsbesluit bekendgemaakt. Er is dan een periode van 6 weken om beroep aan te tekenen.

- Einde bericht -Beste lezer, we stellen het zeer op prijs als je onze Facebookpagina Schiedams.nl  een duim geeft! En onze Facebookpagina De Schiedammer krijgt natuurlijk ook heel graag jouw waardering. Dan kun je ons nieuws over Schiedam en Schiedammers goed volgen. Bij voorbaat onze dank. 

Ben je twitteraar? Volg ons dan hier.  

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten